Ordensregler
Nye navneskilte til dørtelefoner
Regler for privat ombygning/renovering


 

 

 

Ordensregler

 

1. AFFALD:
Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende containere. Affald som ikke fjernes af dagrenovationen uden ekstra betaling skal ejeren fjerne for egen regning.

Lågene på containerne SKAL holdes lukkede og intet affald må henkastes på gulvet.

Affaldscontainerne er kun til husholdningsaffald, herunder plastikflasker, syltetøjsglas, elpærer, pap og papir. Husholdningsaffald må ikke henstilles på trappearealer. Luk affaldsposen så affaldet ikke løber ud i containeren. Papircontaineren er KUN til papir, ikke pap.

Smid aldrig hele papkasser i containerne, skær dem op og gør dem flade.

Glasflasker anbringes i de dertil indrettede kasser.   

Byggeaffald må ikke smides i containerne.

Containerne må aldrig overfyldes, lågene SKAL kunne lukke.

Storskrald må ikke anbringes i affaldsrummet, i kældergange, trappearealer og udendørs opholdsområder.

Storskrald anbringes og bortskaffes efter gældende regler, opslået i alle opgange, eller transporteres direkte til Gentofte Kommunes genbrugsplads.

Containerne tømmes mandag, onsdag og fredag morgen, fordel venligst affaldet jævnt over hele ugen.

2. BØRN:
Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange. Alle beboere skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller i besøg værende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.
Børns legetøj, cykler og lignende må ikke efterlades på ejendommens fællesarealer. 

3. CYKLER, BARNEVOGNE EL. LIGN.:
Cykler, løbehjul, legevogne eller lignende, må ikke henstilles på ejendommens trapper, gange, foran postkasserne, i gården eller haven.

Barnevogne kan når de bruges dagligt stilles i opgangene ved indgangspartiet, dog skal de stilles således, at de ikke hindrer andre beboere i at åbne begge hoveddørene helt op, uden først at skulle flytte barnevognene. Når pladsen ved indgangspartiet benyttes til henstilling af barnevogne, skal barnevognes ejermænd enten flytte barnevognene, når der skal vaskes trapper eller også må ejerne til barnevognene selv vaske området ved indgangspartiet en gang om ugen. Barnevogne som ikke benyttes i det daglige, må ikke henstilles på ejendommens trapper, i gange, gård eller cykelskur.

4. FYRVÆRKERI, GRILL OG ÅBEN ILD:
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i den tilhørende gård, plads eller udhus.
Der må ikke grilles eller på anden måde være åben ild på altanerne.

5. MOTORKØRETØJER:
Motorkøretøjer af enhver art må ikke parkeres noget sted på ejendommens areal, ligesom enhver form for færden med de nævnte køretøjer ikke er tilladt. Undtaget er dog de to parkeringspladser, som udlejes af Ejerforeningen. Signalhorn må ikke benyttes på ejendommens areal. Benzin må ikke opbevares i ejendommen. 

6. MUSICEREN:
Musiceren må ikke finde sted uden bestyrelsens skriftlige samtykke.  

7. STØJ:
Vaskemaskiner og lignende til lettelse for husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Der må kun vaskes i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 22.00.
Sådanne maskiner skal installeres af autoriserede håndværkere. 

8. VASKERUM OG TØJTØRRING:
Vaskerummet må efter endt benyttelse gøres ryddeligt og rent. Tøj må kun tørres på de anviste pladser og rum. Tøj tørring må ikke finde sted fra vinduer, på trapper eller altaner. Når tøjer er tørt skal det hurtigt fjernes.

9. VINDUER:
I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i trappeopgange og kælderrum holdes lukkede. 

10. HUSDYRHOLD:
Det er tilladt at holde ét husdyr i den enkelte lejlighed, forudsat at det pågældende husdyr ikke luftes på fællesarealerne samt at det i øvrigt ikke er til gene for de øvrige beboere. På fællesarealer skal hunde føres i snor.
Ejeren af en lejlighed, i hvilken der holdes husdyr, er pligtig til at afskaffe dette, såfremt der fremkommer berettigede klager over gener fra husdyret. Fodring af dyr og fugle fra vinduerne er forbudt. 

11. FORURENING:
Enhver form for forurening eller beskadigelse af foreningens ejendom er forbudt. Der må ikke i ejendommen anbringes ting som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene eller fare for ejendommen eller beboerne. Er en beboer ansvarlig for forurening, må nødvendig rengøring omgående foretages af vedkommende beboer på dennes bekostning.

12. TOBAKSRYGNING.
Tobaksrygning må ikke finde sted på for og bagtrapper samt kælderareal, da det er til gene for de øvrige beboere der ønsker at undgå den farlige passive rygning, og til dels øger det også brandfaren i ejendommen, vis hensyn til dine naboer.

13. HOVEDDØRENE:
Sørg altid for at hoveddøren holdes lukket eller lukkes korrekt, det mindsker generne for beboerne og uventede gæster holdes væk.

14. BLIKKENSLAGER:
Lukning for radiatorer skal adviseres hos Vicevært John Panduro,
e-mail:  john@panduromail.dk, Telefon:  20 33 13 91

15. DØRTELEFONTAVLER:
Undlad at sætte klistermærker op på dørtelefontavlen, men kontakt venligst vores vicevært John Panduro ved ændring af navneskilte (e-mail: john@panduromail.dk, Telefon: 20 33 13 91). Ved salg af lejlighed skal der gives besked til ejd.mægler om at vi ikke vil have deres selvklæbende mærkater sat op!

16. POSTKASSER:
Bestyrelsen opfordrer de beboere, der ikke ønsker at modtage reklamer og/eller gratisaviser at rekvirere "NEJ TAK"-mærkater hos postvæsnet. Der må ikke henkastes aviser og andet på gulvet i indgangspartierne. Se i øvrigt hjemmesiden  http://www.callisenshus.dk for flere oplysninger.

17. BENYTTELSE AF KÆLDEREN:
Efter ombygning af kælderen i 2012 med etablering af nye depotrum/pulterrum i Torex-gitterkonstruktion har ejendommen samtidig tilstræbt en stærkt øget luftcirkulation til sikring af en tør og sund kælder. Det er derfor ikke tilladt at benytte eller indrette depotrummet på en måde, der hindre luftcirkulationen ved overfyldning af rummet eller ved tildækning af gitter-konstruktionen eller på hvilken som helst anden måde, der reelt udgør en fast uigennemtræn-gelig vægkonstruktion.

Ordensreglerne kan læses på Ejerforeningens hjemmeside  http://www.callisenshus.dk

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDENSREGLEMENT er vedtaget på generalforsamlingen 23. MAJ 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gå til top


 

 

 

 

 

  

Nye navneskilte til dørtelefoner

 

Så er alle navneskilte skiftet ud.

 

Når der sker ændringer beder vi om, at beboerne hurtigt retter henvendelse til:

 

Vicevært John Panduro

e-mail:  john@panduromail.dk

Telefon:  20 33 13 91

 

som så monterer nye skilte.

 

Undlad at sætte klistermærker op på dørtelefontavlen.  Ved salg af lejlighed skal der gives besked til ejendomsmægler om at vi ikke vil have deres selvklæbende mærkater sat op!

 

Bestyrelsen 

12. Februar 2008

Gå til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler for privat ombygning/renovering

Større istandsættelsesarbejder, der ikke griber ind i ejendommens bærende konstruktioner, fælles indretninger, udseende eller er til gene for ejendommens øvrige beboere, kan udføres uden tilladelse - hverken fra bestyrelsen eller offentlige myndigheder. Et medlem kan således frit nedrive lette skillevægge, men må eksempelvis ikke altid blænde døråbninger, der kan være et led i lejlighedens flugtveje.

I tilfælde af en renovering, der kræver myndighedsbehandling og accept fra ejendommens registrerede ejer (ejerforeningen v/bestyrelsen), skal følgende "køreplan" følges:

Det er endvidere vigtigt, at rådgiver og entreprenører i fællesskab bærer det fulde ansvar for opgavens fagmæssige og forsvarlige løsning - også i relation til ejerforeningen, og at den tekniske rådgiver godkender arbejdet, inden entreprisen afsluttes og entreprisesummen kommer til udbetaling. I den forbindelse bør ejerforeningen modtage kopi af fakturamaterialet for de opgaver, der kræver autorisation eller særlig tilladelse fra kommunen - alene med det sigte, at sikre ejerforeningens eventuelle krav på udbedring eller erstatning ved mangelfuldt arbejde.

I tvivlstilfælde bør foreningens medlemmer altid kontakte administrator. Hellerup d. 06.12.2004, BestyrelsenGå til top