Det eftertragtede "Callisenshus"

''Callisenshus'' er en af Hellerup’s mest attraktive ejerlejlighedsbebyggelser. Ejendommen har en skøn beliggenhed nær Hellerup Havn, stranden, vandet og tæt på Strandvejens store udbud af forretninger.

Ejendommen er opført i 1899 og er i 2003 blevet gennemgribende renoveret med øje for de oprindelig æstetiske detaljer. Facaden fremstår renoveret og nymalet og der er lagt nyt naturskifer tag. Endvidere er låsesystemet udskiftet, kloaker er renoveret, kælder er fugtsikret, varmesystemet moderniseret m.v. 

Ejendommen omfatter 6 opgange med hver 5 etager samt kælder og tageteage. I 1999 blev tagetagen ombygget, og der blev indrettet 6 nye lejligheder. Der er i alt 64 lejligheder i størrelsen fra 58-135 kvm. Derudover anvendes 376 kvm. til erhverv.

Til ejendommen hører alle de nødvendige fællesfaciliteter som kælder/pulterrum, vaskekælder med flere tilhørende tørrerum, 3 overdækkede cykelskure, dejlig baggård samt yderst velholdt  haveanlæg med grillmuligheder og bænke/borde. Der er gode parkeringsforhold omkring ejendommen.

Der bor ejere i alle aldre på ejendommen og generelt hersker der en rolig og hyggelig atmosfære.

Administration:
Ejendommen ejes af Ejerforeningen Callisensvej 10-20 og administreres af advokat Georg Meyer, Nørre Voldgade 90, 1358 København K., tlf. 33 12 24 34.

Ejerforeningen:
Til ejendommen er der en meget velfungerende ejerforening. Bestyrelsen for ejerforeningen består af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af medlemmer med både længere og kortere bestyrelsesanciennitet.

Der afholdes bestyrelsesmøder ca. hver anden måned og den årlige generalforsamling afholdes i april måned. Referater fra bestyrelsesmøder omdeles til alle ejere.

Vicevært:
Der er knyttet fast vicevært til ejendommen. Viceværten har været tilknyttet ejendommen i 15 år og har derved et godt kendskab til ejendommen og dens vedligeholdesesbehov.Ejendommens stand

Facaden er opført i mursten, som er pudset og malet. Facaden er i 2003 blevet højtryksspulet og malet påny.

Taget er sadeltag mod Callisensvej og et købnehavnertag langs sidevejene. Taget er i 2003 udskiftet og belagt med naturskifter.

Vinduerne er udskiftet i 1986 til trævinduer med termoruder. Vinduerne er i 2003 blevet malet på ny.

Der er indlagt fjernvarme i ejendommen.Tilstandsrapport 2000


I 2000 fik ejerforeningen udarbejdet en tilstandsrapport. Nedenfor er den overordnede konklusion sammenfattet:

”Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele dvs. bærende fundamenter, ydervægge, skillerum, etageadskillelser, trapper og bærende elementer i tagkonstruktioner m.v. Der er dog nogle fugtproblemer i kælderetagen, som bør afhjælpes. Hvad angår sekundære bygningsdele er standen noget mere svingende.

Tagbeklædningen er nedslidt og der anbefales genetablering af tagbeklædning i skifer. Træværket på kvistene er også stærkt nedbrudt og bør skiftes inden for kortere årrække.

Skorstene på taget er meget nedbrudte og bør under alle omstændigheder repareres snarest.

Vinduerne er ikke blevet malet siden montering og malingen bør fornys inden for få år.

Facaderne er i rimelig pæn stand, men de opståede revner i gesimser og sålbænke bør repareres inden for de nærmeste år. Facaden er malet med plastmaling, hvilket forhindrer facaden i at ånde.

Hvad angår overflader på vægge og lofter er hovedtrapperne i rimlig pæn stand, mens gulvbelægningen på hovedtrapperne er ældre og slidt. På bitrapperne er både vægoverflader og gulvbelægning slidte.

De tekniske installationer er ældre. Varmeanlægget er opbygget som et en-strengsanlæg med fortrinsvis ældre radiatorer. Vandinstallationerne bærer præg af, at de løbende er blevet udbygget til at dække større og større behov ifm. etablering af badeværelser i ejendommen. Hermed er den samlede installation blevet meget rodet og uoverskuelig. Faldstammerne er ældre og har begyndende tæring på rørene.

Som helhed kan det konkluderes, at ejendommens stand og funktion er tilfredsstillende når man tager dens alder og den tids byggeskik og materialevalg i betragtning.

For at bevare denne standard bør der dog snarest iværksættes vedligeholdelse af vinduer, udskiftning af træværk på kviste og afhjælpning af akutte problemer ved de tekniske installationer. På lidt længere sigt må man forvente at afhjælpe fugtproblemerne i den nederste del af facademurværket og udskifte tagbeklædningen.”
 

 


Renovering 2003

På baggrund af tilstandsrapporten besluttede ejerforeningen at gennemføre en gennemgribende renovering af ejendommen i 2003, således at hovedparten af de i tilstandsrapporten forslåede foranstaltninger til sikring af ejendommens stand blev gennemført. 

Tag og kviste:
Taget er udskiftet og belagt med naturskifer med anslået levetid på 100 år. Skorstenene er renoveret og brandkarmen er udskiftet. Træværk på kvistene er udskiftet og repareret, og kvistene er beklædt med zink. Inddækninger, spir, vindfløje tagrender og nedløb er ligeledes i zink.

Kælder:
Fugtproblemer i kælder blev efter TV-inspektion m.v. vurderet til at stamme fra defekte kloaker, lyskasser samt kældervinduer under niveau. Disse forhold er blevet udbedret og allerede nu fornemmes og ses en væsentligt bedring af de tidligere fugtgener. Ud fra teknisk vurdering er der ikke grund til at foretage yderligere forbedringer.

Facade:
Facaden er blevet afrenset, og malet op på ny med maling der tillader facaden at ånde. Der er udført reparation af gesimser og sålbænke samt revner i facade. Vinduer er blevet gennemgået og malet.

Varmeanlæg:
Varmeanlægget er gennem de senere år gennemgået, og der er udført reparationer/ udskiftninger på centralvarmeanlægget, ventiler og rørføringer, for at sikre god varmeforsyning.

I 2001 blev der etableret 24-timers elektronisk overvågning af centralvarmesystemet for hurtig konstatering af driftsfejl, herunder kontrol af vand- og energimålere så vand- og energispild kan opfanges omgående. Derudover føres der nøjagtigt regnskab med energiforbrug, månedlig kontrol af anlæggets komponenter mhp. opnåelse af bedst mulig driftsøkonomi samt almen vedligeholdelse af anlæg og energistyring.

I 2001 er der opsat vindmåler på taget mhp. energibesparelse, hvilket allerede tydeligt ses i de månedlige varmeforbrugsopgørelser.

Der er i 1997 opsat nye varmefordelingsmålere, som i henhold til DS/EN 835 ikke må vise forbrug på ubenyttede radiatorer.

El- og telefoninstallationer:
Alle el- og telefonkabler er blevet fjernet fra facaden og omlagt.

Hoved- og bagdøre:
Der er sat nyt låsesystem på hoved- og bagdøre, samt udført istandsættelse og maling af døre.

Kommende forbedringer:
Hoved- og bagtrapper vil i løbet af de kommende år blive løbende istandsat, som en del af den almene vedligeholdelse. I 2003 er opgangen i nr. 14 blevet malet.

Faldstammer vil løbende blive udskiftet ifm. at ejerne renoverer køkkener og badeværelser. Faldstammer bliver udskiftet over vedligeholdelsesudgifterne.