BERETNINGER FOR E.F. CALLISENSHUS


2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007

 

2014

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af Jesper Steenberg, Gertjan Hoffmann, Carsten Boeck Petersen og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i årets løb haft et godt samarbejde med administrator Georg Meyer og vicevært John Panduro.

Jesper Steenberg har fraflyttet ejendommen og vil blive erstattet af ny kandidat valgt på generalforsamlingen.

Tak til Jesper for et godt samarbejde.

Bestyrelsens tiltag i årets løb.

Pudsning og maling af underfacader, sokkel og dørportaler.

Udbedring af lyskasser og nye kældervinduer i nr. 12.

Luftudsugning i alle kældre. Affugter indkøbt.

Opmuring af 2 sumpe i kælder 12 og 14 mod opstigende vand.

Gennembrydning af væg mod fyrkælder til vandgennemløb i tilfælde af oversvømmelse af kælder 14.

Genetablering af forhave og stakit efter ildspåsættelse.

Lås på skralderum til sikring mod indbrud.

Sikring af alle hoveddøre mod indbrud.

Lys i gårdtoilet.

Københavnerlampen har fået nyt glas og 2 kultrådspærer.

Indkøbt nye havemøbler.

Forventede tiltag.

Bestyrelsen forventer enighed om etablering af 2 højtvandslukkere til de private kældre.

Gårdtoilettet monteres med kasselås til oplåsning med hovednøglen.

Cykelskuret i baghaven skal have nyt tag.

6 kældervinduer skal fornyes, lyskasser renoveres.

Urimelig adfærd.

   Vi har desværre i løbet af året haft problemer med nogle beboere:

-          Støj fra musikanlæg, spillekonsoller, hundegøen, hundeefterladenskaber og bunker af cigaretskodder der smides alle vegne.

-         Parkering af biler og andet i passagen.

-         Henstilling af effekter i kældergangene.

Vi har gentagende gange måtte irettesættebeboere der ikke har fulgt de gældende regler.

 

Parkering er kun tilladt i de opmærkede områder. Passagen er en brandvej.

Husk at der er en pligt som ejer at orientere lejere om de gældende regler i ejendommen.

Affaldshåndtering.

Bestyrelsen henstiller til at undgå, at affaldet flyder ud i containerne, det lugter ikke godt. Brug derfor kun poser der kan lukkes.

Spræt papkasser op inden de lægges i containerne, så fylder de ikke så meget.

Undgå at overfylde containerne.

 

Storskrald.

Tømning på mandage i ulige uger.

Sæt først storskraldet ud dagen før afhentningen eller kør det selv på genbrugspladsen.

Se reglerne på opslagstavlen eller på Gentofte kommunes hjemmeside.

Vaskekælder.

Det virker som om der mangler nogen disciplin i vaskekælderen.

Tidsbestillinger overholdes ikke af alle.

Tøj ligger ofte og flyder i dagevis og tøj der hænger til tørre bliver ikke taget ned i tide og lyset slukkes ikke altid efter brug.

 

Callisenshus hjemmeside.

Bestyrelsen ønsker en hjemmeside i konstant udvikling således at den er til nytte for alle beboerne og andre interesserede.

Forslag til hjemmesiden til Carsten Boeck Petersen. cp@callisenshus.dk

Der er stadig få personer der ikke har opgivet deres mailadresse til administrationen. Så gør det nu, det gælder naturligvis også nye ejere.

Send den til administrationen ved Pia Nielsen. pkn@aruphvidt.dk

Der er i øjeblikket kun en lejlighed til salg.

Bestyrelsen opfordrer alle, lejere som ejere til at værne om vores smukke gamle klassiske ejendom med den gode beliggenhed og være med til at gøre den endnu mere indbydende og attraktiv at bo i.

 

Jørgen Peterson

Formand for bestyrelsen

 Gå til top

 

2013

Bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning blev ændret i det forløbne år.

Lene Kjærsgaard udtrådte af bestyrelsen på grund af fraflytning, således som det allerede var aftalt på generalforsamlingen i 2013.

Bestyrelsen består nu af Jesper Steenberg, Gertjan Hoffmann, Carsten Boeck Petersen og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i årets løb haft et godt samarbejde med administrator Georg Meyer og vicevært John Panduro.

Varmeforsyningen.

Der har ikke været de store problemer, kun nogle småting som udluftning af radiatorer og rør.

Affaldshåndtering.

Håndteringen af affaldet er stadig ikke tilfredsstillende.

Ikke alle kan tilsyneladende finde ud af at slå en knude på affaldsposen så affaldet ikke flyder ud i containerne med store lugtgener til følge, sammenklapning af papkasser er tilsyneladende også et problem for nogle. Hvis man ikke sprætter kasserne op og klapper dem sammen til nærmest ingenting, kan de hurtigt fylde containerne op. Flamenco kasser skal knuses inden de smides i containeren, de kan let knuses med hånden.

Der er fem containere, hvorfor skal al skraldet i den nærmeste, gå dog ned af linien, der er som regel plads.

Flaskecontaineren er kun til genbrugsflasker, det vil sige vin og spiritus flasker. Alle andre glas/flasker skal i de almindelige containere.

Reklamer og aviser skal smides i papircontaineren, ikke på gulvet under postkasserne. Vil du undgå reklamer så se hvad du skal gøre på vores hjemmeside, www.callisenshus.dk.

Effekter der henstilles på fællesområdet, for og bagtrapper og i kældergange, betragtes som affald og vil blive fjernet øjeblikkelig.

Gør det nu ordentligt af hensyn til dine naboer.

Storskrald.

Stilles ud ved det hvide stakit langs Callisensvej. Skraldet skal sorteres efter de gældende regler og lægges i klare sække.

Reglerne kan ses på kommunens hjemmeside, www.gentofte.dk

Det afhentes på mandage i ulige uger, så vær venlig ikke at stille det ud før lige op til afhentningsdatoen, da det kan genere både beboere og fodgængere der passerer på fortovet.

 

 

Vaskekælder.

Husk at bestille tid.

Efter brug skal maskinerne slukkes, lågerne åbnes og overflødig sæbe fjernes. Vasketøjet hænges op i de 2 dertil indrettede tørrerum eller i tørregården. Tøjet må kun hænge ind til det er tørt og skal fjernes umiddelbart herefter. Husk at rense fnugfilteret på tørretumbleren, ryd op og gør rent efter dig.

Tøj der har ligget i vaskekælderen eller hængt i tørrekælderen i længere tid, vil blive samlet sammen og låst inde.

Parkering.

Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i passagen til den indre gård, kun kortere ophold til af - og pålæsning er tilladt.

Passagen er en brandvej, og det er til stor gene for renovationen, redningskøretøjer, håndværkere og andre der har legalt ærende i gården, hvis passagen spærres af en ulovlig parkering.

Hovedparten af passagen er en del af ejerforeningens fællesareal, derfor er det ejerforeningen der styrer brugen af området.

Ejerforeningen råder over to parkeringspladser, der hver udlejes til en af de ejere der bor i ejendommen.

Hvis du ønsker at leje en af de to pladser til en bil, som du er ejer af, skal du meddele det til administrator og du vil så blive skrevet op på ventelisten. Når en af pladserne bliver ledig, vil den blive tilbudt den person, der har stået længst på ventelisten.

Leje af en af de to parkeringspladser giver ret til at parkere den bil som pladsen er lejet til, og bilens registreringsnummer skal stå på væggen ved parkeringspladsen. Lejeren må således hverken udlåne eller leje pladsen ud til andre, hverken med eller uden betaling. Meningen med en lejet plads er, at lejeren altid benytter denne plads når han/hun parkerer sin bil. Formålet er jo ikke at forringe parkeringsforholdene for de øvrige ejere/beboere.

Parkering er kun tilladt på dertil opmærkede områder. 

 

Tobaksrygning.

Rygning er ikke tilladt på for - og bagtrapper og i kælderen, vis hensyn til dine naboer.

Undlad at smide cigaretskodder på fællesarealet inklusivt foran hoved - og bagtrapperne.

 

Fyrværkeri og åben ild.

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i den tilhørende gård, have eller udhuse. Der må ikke grilles eller på anden måde være åben ild på altanerne.

 

Husdyrhold.

Der er efterhånden mange hunde i ejendommen, husk på at det er et stort ansvar at holde husdyr.

Det er kun tilladt at holde 1 lovligt husdyr af gangen pr. lejlighed. Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens fællesareal.

Overholdes disse regler ikke, og kommer der berettigede klager fra beboere i ejendommen, vil ejerne være pligtige til at afskaffe deres husdyr.

Det kan desværre ikke skjules at flere og flere hundeejere lukker øjnene for deres hunds adfærd, det flyder med hundes efterladenskaber alle vegne på ejendommens fællesareal.

Økonomi.

Den ser pæn ud og vil blive gennemgået på generalforsamlingen.

Plan for fremtidige tiltag.

Efter renoveringen i 2012 er der i 2013 blevet udført mindre men nødvendige forbedringer f.eks. er alle kældre forsynet med udsugning således at klimaet i kælderen er blevet mindre fugtigt.

Vi har indhentet tilbud på videodørtelefoner og elevatorer og oppudsning af dele af underfacaden og indgangspartier.

Callisenshus hjemmeside.

Bestyrelsen ønsker at hjemmesiden skal være i konstant udvikling, således at man altid kan klikke sig ind på hjemmesiden og holde sig orienteret om hvad der rør sig i foreningen. Har du forslag til forbedringer, så kontakt vores webmaster.

Carsten Boeck Petersen.  cp@callisenshus.dk

Der er stadig nogle få ejere, (ca.8) der endnu ikke har opgivet deres mailadresse til administrationen, det bedes i snarest gøre.

Send den til Pia Nielsen.  pkn@aruphvidt.dk

 

Bestyrelsen siger tak for i år og opfordre alle, ejere som lejere, til at værne om vores smukke gamle klassiske ejendom med den gode beliggenhed og være med til at gøre den endnu mere indbydende og attraktiv at bo i.

Jørgen Peterson, formand for bestyrelsen.

Gå til top2012

Bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning blev ændret i det forløbende år.

Søren Torp og Hanne Harck forlod bestyrelsen og de 2 suppleanter Lene Kjærsgaard og Gertjan Hoffmann indtrådte.

Bestyrelsen består nu af Lene Kjærsgaard, Gertjan Hoffmann, Carsten Boeck Petersen og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i årets løb haft et godt samarbejde med administrator advokat Georg Meyer og vicevært John Panduro.

Renovering.

Året har været præget af renovering af ejendommen.

Fra ca. 1.maj til ca. 15. oktober blev Callisenshus renoveret fra kælder til kvist. Nyindretning af kælderrum, opdelt med transparente gittervægge og reparation af sætningsskader, reparation, fornyelse og maling af vinduer, udskiftning af punkterede ruder, maling af hoved og bagtrapper, isolering af nord-gavl, nye automatventiler til centralvarmeanlægget samt etablering af højvandslukkere i kælderens kloakker.

Der er også installeret to nye vaskemaskiner i vaskekælderen.

Forløbet var i hele perioden under ledelse af vores rådgiver hos Peter Jahn og Partner, Mikkel Spitz samt Ronnie Holst fra hovedentreprenøren Peter Maler. Jørgen Peterson deltog i samtlige byggemøder.

Varmeforsyningen.

Efter installering af de nye ventiler og efterfølgende efterregulering har varmefordelingen i ejendommen været langt bedre end tidligere.

Brugsvand.

I september indlagde Nordvand en ny hovedvandledning til ejendommen.

Vores VVS håndværker T.H. Hansen er i øjeblikket ved at undersøge, om vandtrykket, især på 5. Salen, er som det skal være.

Spar på vandet, det bliver snart dyrere, tjek om dine vandhaner og dit toilet drypper.

Affaldshåntering.

Ændringen af antallet af containere har været en succes. Det er blevet billigere for os, og tømningen 2 gange om ugen, mandag eftermiddag og fredag morgen, er passende.

Selve håndteringen af affaldet er derimod ikke tilfredsstillende. Ikke alle kan tilsyneladende finde ud af at slå en knude på affaldsposen så affaldet ikke flyder ud i containerne med store lugtgener til følge, og  sammenklapning af papkasser er tilsyneladende også et problem for nogle. Hvis man ikke sprætter kasserne op og klapper dem sammen, kan de hurtigt fylde en container op, så gør det nu.

Lad være med kun at benytte og overfylde den første container, undersøg hvor der er plads og læg det der.

Storskrald stilles ud ved det hvide stakit langs Callisensvej. Skraldet skal sorteres efter de gældende regler og lægges i klare sække. Storskraldet afhentes på mandage i ulige uger, så vær venlig først at sætte storskraldet ud før lige op til afhentningens dato, da det kan genere både beboere og fodgængere, der passerer på fortovet.

Reklamer skal smides i papircontaineren ikke på gulvet under postkasserne. Se hvad du skal gøre, hvis du vil undgå reklamer på www.callisenshus.dk.

Effekter, der hensættes på fællesområdet, for og bagtrapper og i kældergangene, betragtes som affald og vil blive fjernet øjeblikkelig.

Vaskekælder.

Efter brug skal maskinerne slukkes, lågerne stå åbne og overflødig sæbe fjernes. Vasketøjet hænges op i de dertil indrettede tørrerum og i tørregården. Tøjet må kun hænge ind til det er tørt og skal fjernes umiddelbart herefter. Husk at rense fnugfilteret på tørretumbleren og ryd op efter dig.

Parkering.

Det er ikke tilladt at parkerer motorkøretøjer i passagen til den indre gård, kun korte ophold til af- og pålæsning er tilladt.

Passagen er en brandvej, og det er til stor gene for renovationen, redningskøretøjer, håndværkere og andre, der har legalt ærende i gården, hvis passagen spærres af en ulovlig parkering.

Parkering er kun tilladt på dertil opmærkede parkeringspladser.

Tobaksrygning.

Rygning er ikke tilladt på for- og bagtrapper, vis hensyn til dine naboer. Undlad at smide cigaretskodder på fællesarealerne samt uden for hoved -og bagtrapperne. Det forurener og er ulækkert at skue.

Fyrværkeri og åben ild.

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i den tilhørende gård, have eller udhuse. Der må ikke grilles eller på anden måde være åben ild på altanerne.

Husdyrhold.

Det er kun tilladt at holde 1 lovligt husdyr af gangen pr. lejlighed. Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens fællesareal. Overholdes disse regler ikke, og kommer der berettigede klager fra beboere i ejendommen, vil ejerne være pligtig til at afskaffe deres husdyr.

Se ordensreglerne på www.callisenshus.dk.

Økonomi.

Gennemgang på generalforsamlingen.

Bestyrelsens planer om fremtidige tiltag.

Bestyrelsen har udarbejdet en liste over eventuelle forbedringer de kommende år på ejendommen, her i vilkårlig rækkefølge:

1. Udbedring af afskalninger på underfacaden og i indgangspartier.

2. Udbedring af lyskasser.

3. Bedre udluftning i kælder.

4. Lavt vandtryk på den kolde streng på 5. salen.

5. Isolering af vandrør og tætning af skunk på 5. salen.

6. Eftersyn af kældervinduer.

7. Reetablering af fliserne i gården ud for bagtrapperne.

8. Opretning af trin på bagtrappen, eller elevator.

9. Etablering af videoovervågning på dørtelefoner.

Callisenshus hjemmeside.

Bestyrelsen ønsker at hjemmesiden skal være i konstant udvikling, således at man altid kan klikke sig ind på hjemmesiden og holde sig orienteret, om alt hvad der røre sig i foreningen. Har du forslag til forbedring, så kontakt vores webmaster.

Carsten Boeck Petersen. cp@callisenshus.dk

Bestyrelsen vil opfordre alle, ejere såvel som lejere, til at værne om vores smukke gamle ejendom og være med til at gøre den endnu mere indbydende og attraktiv at bo i.

 

Jørgen Peterson, formand for bestyrelsen.Gå til top

 


2011.

 

BESTYRELSEN.

Bestyrelsens sammensætning har været uændret i det forløbne år.

Bestyrelsen består af Hanne Harck, Carsten Boeck Petersen, Søren Torp og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i årets løb haft et godt samarbejde med administrator, advokat Georg Meyer og vicevært John Panduro.

VEDLIGEHOLDELSE/ANSKAFFELSE.

Der er indkøbt en ny snerydningsmaskine til erstatning for den gamle og nedslidte maskine, der har dog ikke været meget sne i vinter, så den har kun været i drift en gang.

Den vedligeholdelse, der har været i året, der er gået, har hovedsagelig været inden for VVS området.

RENOVERING.

Bestyrelsen har arbejdet intenst i det forløbne år, med klargøring af den renoveringsplan, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011. Desværre blev vores daværende rådgiver ingeniør Erik Ehrenreich syg, men med vores nye rådgivere Peter Jahn og Partneres hjælp, er vi nu ved at være på plads og planen vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

 

VARMEFORSYNINGEN.

Der har været nogle problemer med varmefordelingen i ejendommen, specielt da det satte ind med kraftig kulde i januar/februar 2012. Hovedsagelig i nr.20 kneb det med varme i nogle af strengene og det tog desværre for lang tid før det kom i orden.

BRUGSVAND.

Vi kan kun gentage, hvad vi har opfordret til i årevis, SPAR PÅ VANDFORBRUGET. Sørg for at få udbedret eventuelt dryppende haner og toiletter. Der kan spares mange penge.

AFFALDSHÅNDTERING.

Vi har i året, der er gået, ændret lidt på antallet af containere og på antallet af tømninger. Vi har nu 5 containere mod tidligere 4 og vi får tømt 2 gange om ugen i stedet for 3 gange, mandag og fredag eftermiddage. Det har givet et bedre flow i skraldet, og endelig er det også blevet lidt billigere for os.

Vi har en papir- og en flaskecontainer, hvor sidstnævnte tidligere blev tømt gratis. Flaskecontaineren skal vi nu betale for at få tømt, hvorfor det er vigtigt at pointere at den kun fyldes med genbrugs vinflasker i glas, ikke med syltetøjsglas eller andre typer af husholdningsglas, sådanne glas skal op i de almindelige containere. Følg de opslåede skilte.

Husk også at klappe papkasser fladt sammen og for at containerne ikke skal blive ulækre, så bind en knude på skraldeposerne, således at skraldet ikke flyder ud i beholderne.  

Storskrald stilles ud ved det hvide stakit langs Callisensvej. Skraldet skal sorteres efter de gældende regler og lægges i klare sække. Bemærk at storskraldet afhentes på mandage i ulige uger, så vær venlig ikke at sætte storskrald ud før lige op til afhentningsdatoen, da det generer både beboere og folk der passerer på fortovet.

Reklamer skal smides i papircontaineren, ikke smides på gulvet i indgangspartiet. Ønskes ikke reklamer, så sæt en mærkat på din postkasse, se reglerne på vores hjemmeside www.callisenshus.dk.

Effekter, der hensættes på fællesområdet, for- og bagtrapper og i kældergangene, betragtes som affald og skal fjernes øjeblikkelig.

Der er kun en til at rydde op efter dig, det er dig selv.

PARKERING.

Det er ikke tilladt at parkerer et motorkøretøj i passagen ind til den indre gård, kun korte ophold til af og pålæsning er tilladt.

Passagen er en brandvej og det er til stor gene for renovationen, redningskøretøjer, håndværkere og andre der har et ærinde i gården, hvis passagen spærres af en ulovlig parkering.

Parkering er kun tilladt på dertil opmærkede parkeringspladser.

TOBAKSRYGNING.

Rygning er ikke tilladt på for og bagtrapper, vis hensyn til dine naboer.

Undlad at smide cigaretskodder på fællesarealet, det forurener og ser ikke godt ud.

 

FYRVÆRKERI OG ÅBEN ILD.

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i den tilhørende gård, plads eller i udhuse. Der må ikke grilles eller på anden måde være åben ild på altanerne.

Dette tænkes skrevet ind i ejerforeningens ordensregler.

HUSDYRHOLD.

Det er kun tilladt at holde 1 lovligt husdyr af gangen pr. lejlighed. Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens fællesareal. Overholdes disse regler ikke, og kommer der berettigede klager fra beboere i ejendommen, vil ejerne være pligtig til at afskaffe deres husdyr. Se ordensreglerne på www.callisenshus.dk.

ØKONOMI.

Den ser fornuftig ud med en rimelig balance.

CALLISENSHUS HJEMMESIDE.

Bestyrelsen ønsker at foreningens hjemmeside skal være i konstant udvikling, således at man altid kan klikke sig ind på hjemmesiden og blive holdt orienteret om alt hvad der rør sig i foreningen. Har du forslag til forbedringer, så kontakt vores webmaster:

Carsten Boeck Petersen. cp@callisenshus.dk

Bestyrelsen vil opfordre alle, ejere såvel som lejere, til at værne om vores smukke gamle ejendom og være med til at gøre den endnu mere indbydende og attraktiv at bo i.

Jørgen Peterson

Formand for bestyrelsen.

 Gå til top

 

2010

 

BESTYRELSEN.

Bestyrelsens sammensætning har været uændret i det forløbne år.

Bestyrelsen består af Hanne Harck, Carsten Boeck Petersen, Henrik Gravesen og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i årets løb haft et godt samarbejde med administrator Georg Meyer og vicevært John Panduro.

VEDLIGEHOLDELSE/FORNYELSE.

Der har hovedsagelig været tale om mindre reparationer og vedligeholdelse spredt over hele ejendommen.

Vi har måttet konstatere, at vores snerydningsmaskine er slidt op, der vil indenfor en rimelig tid, når priserne er mest gunstige, blive indkøbt en ny.

VARMEFORSYNINGEN.

På trods af kraftig kulde allerede i november måned, har varmeforsyningen i hele ejendommen fungeret upåklageligt.

Grundet den kraftige kulde i begyndelsen og slutning af året må der dog regnes med større udgifter til varme i 2010.

BRUGSVAND.

Endnu engang må vi opfordre til kollektiv sparsommelighed hvad angår vandforbruget, som er for højt i ejendommen. Der kan spares på mange måder, f.eks. ved afkortning af badet og installation af vandspare- anordninger på brusere og haner.

Bestyrelsen fik i november en henvendelse om frosne brugsvands-rør i en 5. sals lejlighed, rørene er i skrivende stund ved at blive frostsikret.

AFFALDSHÅNDTERING.

Endnu engang vil vi opfordre til en større omhyggelighed i forbindelse med affaldshåndteringen.

Aflever kun dit affald i lukkede poser, komprimer både køkkenaffaldet og papkasser og smid kun aviser, reklamer og papir i papircontaineren.

Der må aldrig smides så meget i containerne, at de ikke kan lukkes.

Stil storskrald efter gældende regler ud mod Callisensvej ved det hvide stakit, det afhentes mandage i ulige uger.

Reklamer må under ingen omstændigheder smides andre steder end i papircontaineren. Hvis du ikke vil modtage reklamer så sæt en mærkat på din postkasse, se reglerne på vores hjemmeside www.callisenshus.dk.

Effekter der hensættes på fællesområder (f.eks. på bagtrapper og i kældergange) betragtes som affald og skal fjernes øjeblikkelig.

 

 

Husk, der er ingen andre til at rydde op end dig selv.

PARKERING.

Husk det er ikke tilladt at parkere i passagen op til den indre gård, kun korte ophold, til af og pålæsning, er muligt. Det er til stor gene for renovationen, redningskøretøjer og andre med lovligt ærende i gården, hvis passagen spærres.

TOBAKSRYGNING.

Det er ikke tilladt at ryge på for og bagtrapperne, vis hensyn til naboerne.

Undlad at smide cigaretskodder udenfor på ejendommens område, det er forurenende.

HUSDYRHOLD.

Det er kun tilladt at holde et husdyr pr. lejlighed, hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens område. Overholdes disse regler ikke og der kommer berettigede klager fra beboerne, vil ejerne være pligtig til at afskaffe deres husdyr. Se ordensreglerne på www.callisenshus.dk.

ØKONOMI.

De ekstra henlæggelser ejerforeningen indkasserede i 2010 har givet en bedre balance i økonomien.

KOMMENDE TILTAG.

På generalforsamlingen i 2011 vil bestyrelsen fremlægge en 3 års, alternativt en 5 års plan for forbedring, vedligeholdelse og forskønnelse af Callisenshus. De vil indeholde forslag til konkrete tiltag, samt en økonomi -plan for hele projektet.

Til projektet har bestyrelsen engageret rådgivende ingeniør Erik Ehrenreich.

De fire træer i indre gård, samt træet ved parkeringspladserne, vil snarest blive stynet.

 

 

CALLISENSHUS HJEMMESIDE.

Bestyrelsen ønsker at foreningens hjemmeside skal være i konstant udvikling, således at man altid kan klikke sig ind på hjemmesiden og blive holdt orienteret om alt, hvad der angår ejerforeningen.

Har du forslag til forbedringer, så kontakt vores webmaster:

 Carsten Boeck Petersen. cp@callisenshus.dk.

 

 

Bestyrelsen vil opfordre alle, ejere såvel som lejere, til at værne om vores smukke gamle ejendom og være med til at gøre den endnu mere indbydende og attraktiv at bo i.

 

Jørgen Peterson

Formand for bestyrelsen.

 Gå til top

 

 

2009

 

BESTYRELSEN.

Bestyrelsens sammensætning har været uændret i det forløbne år.

Bestyrelsen består af Kristine Gundesen, Pia Wagner Holm, Carsten Boeck Petersen, Henrik Gravesen og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i årets løb haft et godt samarbejde med administrator Georg Meyer og vicevært John Panduro.

En særlig tak til Georg Meyer for hans indsats i forbindelse med indsigelserne over for byggeriet Callisensvej 7.

FORNYELSER

Fundamentets murværk er på et nærmere bestemt stykke ved opgangene 16-18 og 20 forsøgt forstærket med en speciel type mørtel, tiden vil vise om holdbarheden er forbedret. Murværket er efterfølgende blevet malet og der er lagt nye fliser og brosten både i gården og haven.

Der er monteret sparkeplader på alle hoveddøre, bestyrelsen er ikke tilfreds med arbejdet, derfor vil sparkepladerne i den kommende tid blive tilpasset.
Der er etableret udsugning og varmekontrol i tørrekældrene og startet på renovering af kviste og vinduer.

Postkasseanlægget er opsat og taget i brug.

Ønsker du ikke at modtage reklamer skal du henvende dig til postvæsenet og rekvirere en mærkat til påklistring af postkassen. Bestyrelsen beder om at beboerne IKKE smider reklamerne på gulvet, det øger brandfaren og ser farligt ud.

El-skabet i opgang14 blev taget ned, opgraderet og minimeret så der kunne blive plads til postkasserne og for at gøre indgangspartiet mere indbydende.

Der blevet tyndet ud i træerne i haven og naboens træer er blevet kraftigt beskåret, det har betydet væsentlig mere lys til Callisenshus. Omkostningerne til styningen er fordelt mellem os og naboen.

VARMEFORSYNINGEN

Der har i den kolde vinter været en del problemer med varmeforsyningen i visse strenge. Bestyrelsen har i den forbindelse fået reguleret tilførslen af det varme vand til de kolde radiatorer med et positivt resultat.

 

BRUGSVAND

Ifølge de opgørelser bestyrelsen er i besiddelse af er det samlede vandforbruget alt for højt for en ejendom som vores.

Vi kan derfor ikke opfordre nok til et større mådehold i forbruget. Det er blevet meget dyrt at forbruge vand og især at aflede det igen. Lad derfor aldrig vandet løbe uden grund, brug vandspareordninger på alle haner og brusere. Vi har et kollektivt ansvar for vores vandforbrug fordi der ikke er vandmålere i hver enkelt lejlighed

AFFALDSHÅNDTERING

Der er stadig plads til forbedringer.

Fordel affaldet over hele ugen, det letter presset på weekenden. Slå en knude på affaldsposen, det mindsker den ubehagelige lugt. Skær papemballagen op og tramp den flad så fylder den mindre.

 Overfyld ALDRIG containerne. Containere der ikke kan lukke bliver ikke tømt.

I flaskecontaineren må der KUN komme flasker af glas.

I papircontaineren må der KUN komme PAPIR, ikke pap.

Storskrald må IKKE anbringes i skralderummet, det skal placeres foran det hvide stakit ud mod Callisensvej, det skal sorteres, puttes i klare sække og ikke anbringes før dagen før mandage i ulige uger. Læs reglerne på vores hjemmeside. www.callisenshus.dk.

TOBAKSRYGNING

Bestyrelsen har igen i år modtaget klager fra beboere i ejendommen over tobaksrygning.

Undlad at ryge på for og bagtrapper, dels er det generende for de beboere der gerne vil undgå den farlige passive rygning og dels øger det brandfaren i ejendommen. Ryger du udenfor så smid ikke cigaretskoddet på jorden, det ser ikke godt ud.

TRAPPERENGØRING

Hensæt IKKE affald eller andre effekter på for- og bagtrapper, det hindrer vores rengøringsfolk i at udføre deres arbejde og det kan give risiko for brand.

Barnevogne og andet der er hensat indenfor hoveddørene SKAL hver torsdag sættes udenfor medens trapperummet rengøres. Sker det ikke påhviler det ejerne af barnevognene m.m. at rengøre indgangspartiet.

HUSDYR

Husk at det kun er tilladt at holde et husdyr pr. lejlighed, hunde SKAL føres i snor og må ikke luftes på ejendommens område. Hvis disse regler ikke overholdes og der kommer berettigede klager fra beboerne er ejerne pligtig til at afskaffe deres husdyr. www.callisenshus.dk.

 

ØKONOMIEN

Udviklingen i de senere år har vist at der er et stigende behov for løbende fornyelser og vedligeholdelse. I de sidste år har dette arbejde været finansieret af de henlagte reserver der som et beredskab bør bringes op igen. Bestyrelsen vil derfor for 2011 og de følgende år komme med forslag til øgede henlæggelser.

KOMMENDE TILTAG

Færdiggørelse af renovering af kvist og vinduer.

Reparation af altandøre.

CALLISENSHUS HJEMMESIDE

Bestyrelsen ønsker at ejerforeningens hjemmeside skal være i løbende udvikling således at man altid kan klikke sig ind på hjemmesiden for at blive orienteret om alt hvad der angår Ejerforeningen. Har du forslag til forbedringer eller ændringer så kontakt vores webmaster:

Carsten Boeck Petersen. cp@callisenshus.dk

Bestyrelsen beder alle om at være med til at værne om vores smukke gamle attraktive ejendom og medvirke til at gøre den endnu mere indbydende og dejlig at bo i.

 

Jørgen Peterson

Formand for bestyrelsen.

  Gå til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

BESTYRELSEN.

Bestyrelsens sammensætning har været uændret i det forløbne år.

Bestyrelsen består af Kristine Gundesen, Pia Wagner Holm, Carsten Boeck Petersen, Henrik Gravesen og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i årets løb samarbejdet med administrator Georg Meyer og vicevært John Panduro.

 

FORNYELSE.

Den blinde kælderindgang i gården, det tidligere toilet, er blevet fjernet og muret op, væggen mangler at blive malet, det sker når det bliver lidt varmere i luften.

Der er blevet smedet nye låger både til gården og til gaden til afløsning for de gamle og ramponerede trælåger.

 

VARME OG VANDFORSYNING.

Det er ikke bestyrelsen bekendt, at der har været problemer med varme og vandforsyning i det forløbne år og varmeregnskabet ser fornuftigt ud.

Vi vil dog henstille til alle beboere at spare på det dyre vand af hensyn til fællesskabet.

 

AFFALDSHÅNDTERING.

Den kan godt blive bedre.

Fordel affaldsbortkastningen over hele ugen, det letter presset i weekenden.

Slå en knude på affaldsposen, det mindsker den ubehagelige lugt.

Skær papemballage op og tramp det fladt, så fylder det mindre.

Overfyld aldrig containerne. Containere, der ikke kan lukkes, bliver ikke tømt.

Storskrald skal anbringes foran det hvide stakit ud mod Callisensvej, men ikke før dagen før mandage i ulige uger. Se i øvrigt reglerne om storskrald på vores hjemmeside www.callisenshus.dk.

 

TOBAKSRYGNING.

Bestyrelsen har modtaget klager over tobaksrygning fra beboere i ejendommen.

Undlad at ryge på for og bagtrapper, dels er det generende for beboere der ønsker at undgå den farlige passive rygning, men det øger også brandfaren i ejendommen, vis hensyn til dine naboer.

 

TRAPPERENGØRING.

Henstil ikke affald eller effekter på for- og bagtrapper, det hindrer vores rengøringsfolk i at udføre deres arbejde og det er brandfarligt.

Barnevogne og andet der er hensat inden for hoveddørene skal hver torsdag sættes udenfor medens trapperummet rengøres.

Sker det ikke, påhviler det ejerne af barnevognene m.m. at rengøre indgangspartiet.

 

HUSDYR.

Igen i år har vi modtaget klager over ejere, som ikke har overholdt de simple regler, der er gældende på området.

Husk at det kun er tilladt at holde ´et husdyr pr. lejlighed, hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens område. Hvis disse regler ikke overholdes, og der kommer berettigede klager fra beboerne er ejerne pligtig til at afskaffe deres husdyr. Se www.callisenshus.dk

 

PARKERING FORBUDT.

Bestyrelsen har opsat et PARKERING FORBUDT skilt på cykelskuret i passagen for at signalere, at vi ikke tolererer parkerede biler der blokerer for porten og passagen til den indre gård. Det var ikke alle der accepterede dette umiddelbart, men efter anbringelse af flere ”flyers” og adskillige dialoger, ser det nu ud til at blive respekteret. Det er naturligvis tilladt at stoppe kort for af og pålæsning.

 

ØKONOMIEN.

Arbejdet med økonomien i foreningen er forløbet planmæssig og vi glæder os over at der ikke har været restancer med betalingen af fællesbidraget. Uroen på Finans - og ejendomsmarkedet har også haft betydning for Callisenshus ejere - især for de ejere der ønsker at sælge deres lejlighed. Foreningens likvide midler har hidtil stået på konto i en bank – i løbet af året er der i samarbejde med administrator oprettet en konto mere i en anden bank og opnået en bedre forrentning af de likvide midler.

KOMMENDE TILTAG.

Inden udgangen af dette år skal der opsættes postkasser i alle indgangspartier i Callisenshus, en udgift der pålægges hver enkelt ejer. Bestyrelsen har planerne klar og er i kontakt med en seriøs leverandør.

I dette år har bestyrelsen også planer om en udbedring af facaderne omkring vores indgangspartier, der vil blive gjort forsøg med en ny måde at udføre arbejdet på og med nye materialer.

 

CALLISENSHUS HJEMMESIDE.

Bestyrelsen ønsker at ejerforeningens hjemmeside skal være i løbende udvikling så har du gode forslag til forbedringer så kontakt vores webmaster Carsten Boeck Petersen. cp@callisenshus.dk.

 

Vi må desværre erkende at stagneringen på boligmarkedet har sat sig fast så det er særdeles svært at gøre en god handel. Det er ikke alene i Callisenshus men over hele området.

Bestyrelsen beder alle om at være med til at passe godt på vores gamle attraktive ejendom så skal den naturlige omsætning nok komme tilbage.

 

 

JØRGEN PETERSON

Formand for bestyrelsen.

 

 Gå til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

2007

Bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning har været uændret i det forløbne år.

Bestyrelsen består af Iben Lygaard, Kristine Gundesen, Katrine Weber, Carsten Boeck Petersen og Jørgen Peterson, sidstnævnte er konstitueret som bestyrelsens formand.

Bestyrelsen har i året der er gået haft et rigtig godt samarbejde med administrator Georg Meyer og vicevært John Panduro.

 

Fornyelser.

Foreningen har i det forløbne år fået fuldført fornyelsen af linoleumsbelægningen på hovedtrapperne, et arbejde der har frisket gevaldigt op på alle vore indgangspartier.

Navneskiltene ved dørtelefonerne er blevet opdateret.

Se www.callisenshus.dk.

 

 

Varme og vandforsyning.

Der har ikke, bestyrelsen bekendt, været problemer med varme og vandforsyningen i året der er gået.

Vand og vandafledningsafgiften er blevet høj, så der er god grund til at spare på vandet og dermed holde fællesudgifterne nede på et rimeligt niveau.

 

Affaldshåndtering.

Det går rimeligt godt med håndteringen af affaldet, flere kunne dog godt være mere omhyggelige med komprimeringen af den store mængde af papemballage der efterhånden smides ud, skær kasserne op, læg dem sammen og træd dem flade før du smider dem ud i containeren.

Husk at flaskecontaineren kun er til flasker og papircontaineren kun til papir.

Der er kommet nye regler for storskraldshåndteringen, er du i tvivl så læs om det på foreningens hjemmeside, www.callisenshus.dk, eller se reglerne på opslagstavlen i indgangspartiet.

 

Trapperengøring.

Igen i år har rengøringen været af svingende kvalitet, men bestyrelsen er opmærksom på det og gør en stor indsats for at forbedre resultatet.

Det er imidlertid vigtigt at ingen hensætter effekter på for eller bagtrapperne som kan forhindre en ordentlig rengøring.

 

 

Barnevogne, cykler m.m.

Ejerforeningen råder over begrænset udhusplads, derfor vil vi henstille til alle ejere af de barnevogne, cykler m.m. som ikke mere er i brug, at fjerne disse fra udhusene og enten afskaffe dem eller stille dem ned i deres respektive kælderrum.

Udhusene er primært beregnet til cykler der er i brug.

Parkering.

Der har i det forløbne år været nogen debat om foreningens parkeringspladser, her er reglerne på området.

Ejerforeningen råder over to parkeringspladser, der hver udlejes til en af de ejere der bor i ejendommen.

Hvis du ønsker at leje en af de to pladser til en bil, som du er ejer af, skal du meddele det til administrator og du vil så blive skrevet op på ventelisten. Når en af pladserne bliver ledig, vil den blive tilbudt den person, der har stået længst på ventelisten.

Leje af en af de to parkeringspladser giver ret til at parkere den bil som pladsen er lejet til, og bilens registreringsnummer skal stå på væggen ved parkeringspladsen. Lejeren må således hverken udleje eller udlåne pladsen til andre, hverken med eller uden betaling. Meningen med en lejet plads er, at lejeren altid benytter denne plads når han/hun parkerer sin bil. Formålet er jo ikke at forringe parkeringsforholdene for de øvrige ejere/beboere.

Se www.callisenshus.dk.

 

 

 

Husdyr.

Igen i år har vi modtaget klager over ejere som ikke har overholdt de simple regler der er gældende på området.

Husk at det kun tilladt at holde et husdyr pr. lejlighed, dyret skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens område. Hvis disse regler ikke overholdes, og der kommer berettigede klager fra beboerne, er ejerne pligtige til at afskaffe deres husdyr. Se www.callisenshus.dk.

 

www.callisenshus.dk.

Foreningens hjemmeside har i årets løb gennemgået mange forandringer, har du gode ideer til yderligere forbedringer så kontakt foreningens webmaster Carsten Boeck Petersen. cp@callisenshus.dk.

 

Igen i år har der været stilstand i ejendomshandlerne, ikke alene i Callisenshus, men overalt i området, mange lejligheder er på den baggrund blevet lejet ud, jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde de nye ejere/lejere velkommen i vores attraktive ejendom og opfordre til at tage hensyn til naboerne og at passe godt på området fremover.

 

Jørgen Peterson

Gå til top